Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Tájékoztatás az idegenforgalmi adóról

Tisztelt Szállásadók!

Balatonszepezd község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2023. január 1-jétől hatályos, a helyi adókról szóló 11/2020. (XI.30.) rendeletével módosítást vezetett be az idegenforgalmi adó mértékével kapcsolatosan.  2023. január 1-től az adó mértéke 400 Ft/éj/fő.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 34. § szerint az idegenforgalmi adót

  1. a) a szálláshely ellenérték fejében történő átengedése esetén a szállásdíjjal együtt a szállásadó,
    b) a szálláshely vagy bármely más ingatlan ingyenesen történő átengedése esetén a szálláshellyel, ingatlannal rendelkezni jogosult az ott-tartózkodás utolsó napján (a továbbiakban együtt: adóbeszedésre kötelezett) szedi be.

Az adókötelezettség kizárólag az adóbeszedésre kötelezettet (szállásadót) terheli; a beszedésre kötelezett tesz adóbevallást és az idegenforgalmi adót is a beszedésre kötelezett fizeti meg az önkormányzati adóhatóságnak. A helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 34. § (2) szerint akkor is, ha az adóbeszedésre kötelezett annak beszedését elmulasztotta.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. (a továbbiakban: Htv.) 30. § (1) bekezdés a) pontja értelmében adókötelezettség azt a magánszemélyt terheli, aki nem állandó lakosként – azaz sem lakóhellyel, sem tartózkodási hellyel nem rendelkezik az adott településen –, az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 31. § szerint törvényi mentességet élveznek az alábbi személyek:

  • A 18. életévét be nem töltött magánszemély;
  • A gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott magánszemély;
  • A közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a szolgálati kötelezettség teljesítése, vagy a településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vagy a Htv. 37. §-ának (2) bekezdése szerinti tevékenységet végző vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély, továbbá
  • Aki az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője, továbbá a használati jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag, illetőleg a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag használati jogosultságának időtartamára annak a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozója.
  • Az egyházi jogi személy tulajdonában lévő építményben, telken vendégéjszakát – kizárólag az egyházi jogi személy hitéleti tevékenységéhez kapcsolódó részvétel céljából – eltöltő egyházi személy
  • a honvédelmi vagy rendvédelmi feladatokat ellátó szervek állományába tartozó személy hozzátartozója, ha a vendégéjszakát az állomány tagjának látogatása miatt tölti a szolgálatteljesítés vagy a munkavégzés helye szerinti településen lévő, a honvédelmi vagy rendvédelmi feladatokat ellátó szerv rendelkezése alatt álló, szolgálati érdekből fenntartott szálláshelyen, feltéve, ha a településen való szolgálatteljesítés, munkavégzés időtartama legalább egybefüggő 30 nap

Az idegenforgalmi adóbevalláshoz szükséges nyomtatvány honlapunkról itt tölthető le.

Bízunk abban, hogy e tájékoztatóval elősegítjük a helyes joggyakorlat kialakítását a jogkövető magatartás megteremtése érdekében. Segíteni kívántuk Önöket az adóhatóság elvárásainak megismerésében azért, hogy az idegenforgalmi adózással kapcsolatos együttműködésünk hatékony és eredményes legyen.

Balatonszepezd Község Önkormányzata

 

Vissza az oldal tetejére